Dlančnik (PDA)

Poglejte polno različico : Egipčan v Slovenijo


negra
16.08.2010, 12:33
Rada bi povabila egipčana v Slovenijo.
Zanima me,če je to možno, kakšen je postopek, kakšne so sankcije v primeru če se ne vrne nazaj za mene in njegovo družino. Hvala za odgovor!

Negra

Aldebaran
16.08.2010, 17:01
Rada bi povabila egipčana v Slovenijo.
Zanima me,če je to možno, kakšen je postopek, kakšne so sankcije v primeru če se ne vrne nazaj za mene in njegovo družino. Hvala za odgovor!

Negra

V danem primeru si ti ''garant'' za to osebo.
http://www.mzz.gov.si/si/vizumske_informacije/za_garante/
na zgornji povezavi imate vse potrebne informacije, kot tudi pogosta vprašanja, kaj in kako...

izvleček iz zakon o tujcih:
19.b člen

(garantno pismo)

(1) Garant, ki tujca vabi na zasebni ali poslovni obisk, mora tujcu napisati garantno pismo.

(2) Garant z garantnim pismom jamči, da bo tujcu zagotovil nastanitev oziroma kril stroške bivanja v Republiki Sloveniji in stroške vrnitve v matično državo. Garant tudi jamči, da bo kril morebitne stroške nastanitve tujca v centru za tujce ali v azilnem domu ter morebitne stroške odstranitve tujca iz države.

(3) Garant mora garantno pismo evidentirati pri upravni enoti, ki podatke vnese v evidenco garantnih pisem.

(4) V postopku izdaje vizuma mora uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavništva po uradni dolžnosti pridobiti podatke, ki se nanašajo na verodostojnost garanta ter njegovo sposobnost kriti stroške in zagotoviti nastanitev, o katerih se vodi uradna evidenca.

(5) Garantno pismo mora vsebovati podatke iz drugega odstavka tega člena ter za potrebe odločanja o izdaji vizuma in ugotavljanja kršitev postopka podatke o tujcu in garantu ter druge podatke, potrebne za odločanje. Če je garant fizična oseba, mora garantno pismo, poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena, vsebovati naslednje podatke: ime in priimek garanta, datum rojstva garanta, državljanstvo garanta, telefonsko številko garanta, naslov, na katerem garant biva, ime in priimek tujca, datum rojstva tujca, državljanstvo tujca, razmerje tujca do garanta, obdobje, za katerega garant vabi tujca v državo, in naslov, na katerem bo tujec bival med bivanjem v državi. Kadar je garant pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora garantno pismo, poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena, vsebovati naslednje podatke: firma oziroma ime in sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ime in priimek zakonitega zastopnika, telefonsko številko zakonitega zastopnika, ime in priimek morebitnega pooblaščenca zakonitega zastopnika, številko potrdila o overitvi pooblastila, ime in priimek tujca, datum rojstva tujca, državljanstvo tujca, razlog, zaradi katerega pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik vabi tujca na poslovni obisk, firma oziroma ime in sedež pravne osebe, kjer je tujec zaposlen, in način vzpostavitve prvega poslovnega stika s tujcem.
in
19.c člen

(sredstva za preživljanje)

(1) Tujec, ki prosi za izdajo vizuma, mora imeti zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje. Organ, pristojen za izdajo vizuma, oceni sredstva za preživljanje glede na namen in trajanje tujčevega bivanja v Republiki Sloveniji.

(2) Višino sredstev, ki zadoščajo za dnevno preživljanje tujca v državi, določi minister, pristojen za zunanje zadeve, ob upoštevanju povprečnih cen za prehrano in nastanitev v državi. Znesek se usklajuje enkrat letno glede na rast cen življenjskih potrebščin.

(3) Izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje lahko tujec dokazuje z gotovino, potovalnimi čeki, kreditnimi karticami, garantnim pismom, dokazilom o plačanem bivanju v okviru turističnega aranžmaja oziroma na kakršenkoli drug način, ki dokazuje, da razpolaga s sredstvi, potrebnimi za njegovo preživljanje v državi.

celotno besedilo zakona: klik (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200964&stevilka=3019)
upam da ti bo v pomoč.

negra
17.08.2010, 06:55
Najlepša hvala za odgovor.

Izvedela bi rada še edino kakšne sankcije sledijo v primeru če se ne vrne nazaj

Aldebaran
17.08.2010, 07:27
Najlepša hvala za odgovor.

Izvedela bi rada še edino kakšne sankcije sledijo v primeru če se ne vrne nazaj
zanj je edina opcija da zaprosi za azil. V primeru da tega ne stori in ga najdejo, sledi izgon iz države, stroške postopka nosite vi kot ''garant''.

negra
17.08.2010, 07:57
hvala